Pragniemy poinformować Panią/Pana o zakresie i celach, w jakich przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a przede wszystkim o przysługujących prawach. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 roku (dalej: RODO) "ENERGOOBSŁUGA" KĄDZIELA, KULPA SPÓŁKA JAWNA informuje, że:


 • Administratorem Pani/Pana danych jest: "ENERGOOBSŁUGA" KĄDZIELA, KULPA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Pszczynie, ul. Broniewskiego 4 lok. 1, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381650168, KRS: 0000325767, strona internetowa: www.energoobsluga.pl adres do korespondencji: Gliwice 44-100, ul. Toszecka 101, pokój 010.
 • Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikujące i kontaktowe niezbędne do realizacji poniższych celów przetwarzania, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich oraz są niezbędne do wykonania umów zawieranych lub wykonywanych z Administratorem.
 • Celami przetwarzania danych osobowych są:

 • zgoda – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dotyczy sytuacji, w której uzyskujemy od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności może to być zgoda na przesyłanie informacji handlowych, przy czym, zgodnie z art 4 RODO istnieje również możliwość udzielenia zgody poprzez wyraźne działanie przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych (czego przykładem może być wręczenie wizytówki zezwalające na przetwarzanie danych w niej zawartych w celu kontaktu);

 • zawarcie i wykonanie umów łączących strony – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dotyczy sytuacji, kiedy osoby, których dane dotyczą są stronami umów albo Administrator podejmuje działania z inicjatywy tych osób w celu ich zawarcia);

 • wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności związanego z obowiązkiem przechowywania dokumentacji księgowej wynikającego z ustawy o rachunkowości;

 • realizacja innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO takich jak:

  • realizacja umowy, w przypadku, nie jest Pani/Pan stroną umowy, ale działa Pani/Pan z upoważnienia strony umowy,

  • marketing bezpośredni,

  • ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,

  • tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia strony umowy takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, zakres upoważnienia określonego przez stronę umowy oraz dane kontaktowe takie jak nr telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo nr dowodu tożsamości.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie lub transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora, podmioty księgowe, firmy windykacyjne, a także banki.

 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zakresie zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub niezbędny dla zrealizowania ww. celów.

 4. Ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia swoich danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w każdym momencie, jeżeli dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o zgodę jak w pkt 3 lit a).

 1. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia lub realizacji.

 2. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu na zasadach określonychw art. 22 RODO.

 3. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tych umów.

Jeżeli przekazała/przekazał Pani/Pan Administratorowi dane osobowe dotyczące osób działających w imieniu stron z którymi Administrator zawarł umowę, w szczególności osób będących pracownikami lub współpracownikami, prosimy o przekazanie powyższych informacji tym osobom.